جستجو

نمای چوب همانطور که از نامش پیداس از چوب ساخته میشود اما اینکه چوب از چه جنسی باشد مهم است و تفاوت قیمت بسیاری بین انواع چوب ها است اما معمول ترین چوبی که برای تابلو استفاده میشود چوب روسی است که این نوع چوب را با توجه به ابعاد تابلو یا نما میتوان در ضخامت های مختلف برش زد و ساخت معمول ترین قطر های قابل استفاده برای تابلو قطره دو نیم سانتی است اما گاها دیده شده که بعضی از همکاران برای مشتری قطره یک سانتی میسازند که این قطر باعث میشود تابلو مسطح نباشد