تاثیر متن تابلو

تاثیر متن تابلو

از آنجایی که افراد در حین عبور و مرور از خیابان ها بطور عادت متن تابلو های تبلیغاتی را در ذهن خود مرور میکنند به این نتیجه رسیده ایم که متن تابلو تبلیغاتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .(برای آگاهی بیشتر در این مورد و چند روش تبلیغاتی متن فوق را مطالعه فرمایید)

ادامه