چنلیوم الماسی

چنلیوم الماسی

به حروف های چنلیومی که پلکسی آن با برش لیزر پانچ میشود چنلیوم الماسی یا پانچی گفته میشود

ادامه