چنلیوم دوبل استیکر

چنلیوم دوبل استیکر

به حروف های برجسته ی چنلیومی که روی ورق پلکسی استیکر چسبیده میشود و باعث ایجاد دو رنگ در سطح حروف میشود را چنلیوم دوبل استیکر میگویند.

ادامه